_

Stavbe

V katastru nepremičnin se evidentirajo tudi stavbe in deli stavb.

Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi in je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne in druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco.

Posamezen del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Kot del stavbe se v katastru stavb evidentirajo tudi skupni deli.

Kataster stavb

VPIS STAVBE V KATASTER STAVB

V katastru nepremičnin se evidentirajo podatki o stavbah in o delih stavb.

 

Kdo? Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.
Vlagatelj zahteve za vpis stavbe lahko vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb, ko je stavba v taki gradbeni fazi, da je površino mogoče izmeriti v skladu  z 78. členom zakona – ZEN.


Zakaj?
 Stavba ima več delov in skupne dele. Posamezni del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Za lažjo prodajo, pridobitev kredita, opredelitev lastništva ali določitev deležev skupnih prostorov v stavbi je potrebno izdelati elaborat vpisa stavbe v kataster stavb.


Rezultat?
 Geodetsko podjetje izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, ki vsebuje merjene površine, identifikatorje, dejansko rabo. Geodetsko podjetje mora v postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb opraviti obravnavo in lastniku stavbe oziroma vsakega posameznega dela stavbe, pokazati potek razdelitve delov stavbe s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi.

Geodetska uprava na podlagi zahteve vlagatelja in elaborata za vpis stavbe v kataster stavb odloči o zahtevi. Če zahteva in elaborat za vpis stavbe v kataster stavb izpolnjujeta vse predpisane pogoje, izda geodetska uprava o vpisu poseben sklep in stavbo ter dele stavbe vpiše v kataster stavb.

SPREMEMBA PODATKOV KATASTRA STAV

Kdo? Zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb vloži lastnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe.


Zakaj?
 Če se v naravi spremeni dejansko stanje stavbe ali dela stavbe je potrebno spremeniti podatke o stavbi in delih stavbe, vpisane v kataster stavb in zemljiško knjigo. Podatki, ki jih v stavbi lahko spremenite:

 • sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe;
 • sprememba lege, oblike ali površine;
 • sprememba dejanske rabe;
 • sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora;
 • združitev in delitev stavbe ali dela stavbe;
 • vpis novega dela stavbe;
 • izbris stavbe ali dela stavbe.

 

Rezultat? Geodetsko podjetje izdela elaborat spremembe podatkov katastra stavb. Geodetsko podjetje mora v postopku izdelave elaborata spremembe podatkov katastra stavb opraviti obravnavo in lastniku dela stavbe, katerega podatek se spreminja, pokazati vsebino sprememb s primerjavo poteka v elaboratu spremembe podatkov katastra stavb in v naravi.

Geodetska uprava po prejemu zahteve za spremembo podatkov katastra stavb preizkusi, ali elaborat spremembe podatkov katastra stavb vsebuje vse predpisane sestavine, in ali podatki omogočajo vpis sprememb podatkov v kataster stavb, če so pogoji izpolnjeni izda odločbo o vpisu spremembe podatkov katastra stavb.

Reference:

 

 • Naselje 19 blokov Miklošičeve ulice – Domžale
 • Vpis dela Linhartovega  podhoda v Lj.
 • Večstanovanjska stavba Prebold
 • 6 blokov v naselju Knezov Štradon

Kontaktirajte nas

 

Pri naročilu storitve ali za informacije vas prosimo, da se obrnete na naše strokovnjake:

 

 

Tako bomo najlažje ugotovili katere storitve so za vas potrebne in določili naslednje korake.