_

Inženirska geodezija

Inženirska geodezija je nepogrešljiv sestavni del vsakega gradbenega projekta, še zlasti pri gradnji velikih in zahtevnih objektov v industriji in gospodarski infrastrukturi, ki zahtevajo najbolj kakovostne postopke izmere:

• v fazi priprave na gradnjo, kjer zagotovimo ustrezne podloge za načrtovanje gradnje in predvidimo geodetska dela v skladu z zahtevami investitorja po natančnosti gradnje objekta in v skladu s terminskim načrtom celotne izgradnje;

• v fazi gradnje je naša naloga korektno izvesti vse postopke zakoličevanja in predvidenih kontrolnih meritev. Na osnovi rezultatov geodetskih meritev gradbenih izvajalcev se lahko predvidi nadaljevanje gradbenih del oziroma uvedbe morebitne sanacijske ukrepe;

• po končani gradnji je potrebno izvesti kontrolo zgrajenega objekta in zemljiško­pravne postopke ter evidentirati novonastalo stanje.

inženirska geodezija

NAŠE STORTIVE

 • zakoličenje osi, posnetki prečnih profilov za potrebe projektantov in izvajalcev – Postopek zakoličenja objektov infrastrukture, cest in stavb pomeni prenos projekta v naravo, torej po izdelanem projektu, se lokacija in višine prenesejo na teren. Po končanem zakoličenju izdelamo še zapisnik zakoličenja, ki je sestavni del gradbene knjige in sestavni del dokumentacije pri prijavi gradbišča.
 • zakoličenje objektov, predaja zakoličenja izvajalcu in vsa geodetska dela med gradnjo
 • geodetske meritve pri sanaciji objektov (viadukti, mostovi, podvozi, nadvozi)
 • opazovanje premikov oz. monitoring objektov, meritve pomikov terena med in po gradnji ter njihovo izvrednotenje na ustreznih grafičnih prilogah (predori, viadukti, ukopi) – Po izgradnji objektov je potrebno predvideti, kakšni vplivi so lahko nevarni za objekt in deformacije tudi spremljati. Pri kontroli se izdela tehnično poročilo in stabilizira točke (reperje), ki jih je mogoče preveriti kadarkoli.
 • izračun količin izvedenih zemeljskih del, zgornjega ustroja in betonov – V primeru izkopa ali nasipa materiala, izračunamo prostornino posameznih slojev materiala, ki so bili odrinjeni ali nasipani. Izdela se tehnično poročilo.
 • geodetski nadzor nad deli v nizkogradnji in visokogradnji ter pri najzahtevnejših objektih – predorih, viaduktih, mostovih, galerijah…

Reference:

 

Večji projekti

 

 • ERZURUM UNIVERZIADA 2011 – projektiranje, nadzor, zakoličenje,… 5 skakalnic
 • Profili in volumni Planiške letalnice od 2003
 • Zakoličenje, izračun količin,… Avtocesta  Lenart – Sp. Senarska
 • Zakoličenje konstrukcije balona za pokrito športno igrišče v Horjulu …

Manjši projekti

 

 • Zakoličenje naselja 23 hiš v Mostah pri Komendi
 • Zakoličenje komunalne infrastrukture v Mostah pri Komendi

Kontaktirajte nas

 

Pri naročilu storitve ali za informacije vas prosimo, da se obrnete na naše strokovnjake:

 

 

Tako bomo najlažje ugotovili katere storitve so za vas potrebne in določili naslednje korake.